Zonnevelden


Via onderstaande link komt u op de site van de Gemeente Oude IJsselstreek met betrekking tot het beleid over grootschalige energieprojecten. 

 

https://www.oude-ijsselstreek.nl/beleid-voor-grootschalige-energieprojecten


Initiatiefnemers moeten voldoen aan voorwaarden, zoals  o.a.  participatie-criteria.

Het informeren / polsen van buurtbewoners is één van de vereisten voor de initiatiefnemers.

 

Vanaf 1 april worden de ingediende initiatieven beoordeeld door het College van Burgemeester en Wethouders aan de hand van de opgestelde Inpassings- en participatiecriteria.

Daarna wordt aan de gemeenteraad de vraag voorgelegd t.a.v. besluitvorming.

Als gemeenteraad zijn we op dit moment niet op de hoogte van de verschillende  initiatieven die in onze gemeente spelen en die mogelijk ingediend gaan worden.

Uiteindelijk is de gemeenteraad die beslist over de 2e tranche van 30ha. zonnevelden.

Op het moment van besluitvorming krijgen wij als gemeenteraad een overzicht van de beoordeelde initiatieven en welke binnen de tranche van 30 ha als “best beoordeeld”  zijn.

Hopelijk hebben wij met bovenstaande informatie een beeld gegeven over de stand van zaken m.b.t. energieprojecten en zonnevelden in onze gemeente- en de positie van de gemeenteraad.

 

Helemaal aan het eind van het traject,  de besluitvorming m.b.t. de 2e tranche loopt via de gemeenteraad.


In het akkoord van Groenlo uit 2009 en de visie Achterhoek 2020 hebben de gemeenten in de Achterhoek vastgelegd dat zij energieneutraal willen zijn in 2030.

De Achterhoek wil dit bereiken door grootschalige energiebesparing en productie van hernieuwbare energie.

De ambitie kan alleen gerealiseerd worden indien alle partijen deze ondersteunen en er naar handelen.

In het Akkoord van Groenlo 2013 wordt de betrokkenheid, de werkwijze en inzet van gemeenten voor de komende jaren vastgelegd.

Alle activiteiten op het gebied van energiebesparing, energieopwekking, etc vloeien voort uit het Akkoord van Groenlo van 2009

 

Zo ook de  initiatieven binnen onze gemeentegrens.


Overzicht agendering lokale duurzame energie opwekking in de Gemeenteraad Oude IJsselstreek.

10 oktober 2018:             Informatieve bijeenkomst Akkoord van Groenlo en 1e uitleg lokaal ruimtelijk afwegingskader duurzame energie.

20  + 27  juni 2019:          Commissie- en Raadsvergadering: Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking

15 + 23 januari 2020:      Commissie + Raadsvergadering: beoordeling 1e tranche zonnevelden

17 + 25 juni 2020:            Commissie + Raadsvergadering: vervolg beoordeling 1e tranche zonnevelden

 

16 + 24 sept 2020:           Commissie + Raadsvergadering Evaluatie Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking 2020


Hier onder een foto van ongeveer 10 hectare aan de broerdijk in Gendringen / Megchelen

Onder de foto informatie van de mogelijke initiatief nemer.