Roeken Algemene informatie over deze pagina

 

Roeken zijn beschermde vogels en dienen met rust gelaten te worden door de mens. Per 1 januari 2021 mogen er in Gendringen (Kernspark) geen roeken meer verjaagd worden!

 

Lees op deze pagina hieronder het hele verhaal en lees wat wel mogelijk is. Heeft U nog vragen of opmerkingen na het lezen stuur dan een mail naar gendringenleefbaar@gmail.com. T.a.v. Gerard Zeegers. Aanspreekpunt voor SGL als het over de Roeken gaat.

 

Ervaart U overlast, en of woont U in een gebied waar veel roeken zitten of wild u om een andere reden meepraten stuur dan een mail naar gendringenleefbaar@gmail.com.  

Overlast melden kan ook rechtstreek bij de gemeente via de meldingenkaart op de website van de gemeente of via het algemene telefoonnummer (0315) 292 292 van onze gemeente.Wijziging in ontheffing verjagen roeken (bron: gemeentenieuws 30 december 2020)

 

In de gemeente Oude IJsselstreek zijn al jaren broedende roeken aanwezig die overlast veroorzaken bij omwonenden. Tegelijkertijd is de roek een beschermde vogelsoort die niet zomaar verjaagd mag worden. De huidige ontheffing waarmee de roeken verjaagd mochten worden loopt af op 31 december 2020. Er is een nieuwe ontheffing aangevraagd voor de komende jaren met een aantal wijzigingen. 

 

Wijzigingen

 

Het verjagen van de roeken gebeurt, met de huidige ontheffing, op de drie volgende locaties: Kernspark Gendringen, Oversluis Ulft en Kraaienbos Silvolde. De ontheffing loopt einde van dit jaar af. Met de nieuwe ontheffing mogen alleen nog roeken verjaagd worden in het Kraaienbos in Silvolde. 

 

Strengere regelgeving

 

Sinds 2016 is de Wet Natuurbescherming van kracht. Deze is strenger dan de flora- en faunawet waaronder de ontheffing in 2015 verleend is. De nieuwe wetgeving stelt dat alleen het verjagen van de roeken op overlastlocaties niet voldoende is. De Provincie Gelderland eist daarom een weloverwogen plan om de soort te beschermen. De roeken mogen alleen verjaagd worden mits er aantoonbare overlast is en de kolonie naar een geschikte locatie verjaagd wordt waar de soort een duurzaam leefgebied mag hebben. Inmiddels heeft hiervoor een evaluatie plaats gevonden. Uit de evaluatie blijkt dat verjaging van de roeken betekent dat ze meer verspreid gaan leven. De kolonies bevinden zich ook voor een deel op particulier terrein. Bovendien is verplaatsen van de kolonies niet altijd succesvol. 

 

Criteria voor besluitvorming

 

Om een gegrond besluit te kunnen nemen of er op een locatie een ontheffing kan worden aangevraagd voor het verjagen van de roeken moet aan alle onderstaande criteria worden voldaan. 

 

1) De grond is in eigendom van de gemeente Oude IJsselstreek. Gemeente Oude IJsselstreek bestrijdt geen overlast van flora en fauna op terrein van derden. Voorbeelden hiervan zijn de bestrijding van eikenprocessierups, ratten of de Japanse Duizendknoop. Eigenaren die overlast ervaren van de roeken kunnen zelf een ontheffing aanvragen bij de Provincie Gelderland. 

 

2) Verjaging is in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid. Alleen voor locaties waar aantoonbaar de volksgezondheid wordt aangetast (kwetsbare groepen mensen, etc.) of locaties waar de openbare veiligheid in het geding is kan een ontheffing worden aangevraagd. Voor overlast in de vorm van geluid of uitwerpselen geldt dit niet. 

 

3) De roeken zijn duurzaam te verplaatsen. Volgens de nieuwe Wet Natuurbescherming moeten de verjaag- en verplaatsingsacties op de overlastlocaties als doel hebben om de roekenkolonies duurzaam te verplaatsen naar een locatie waar deze geen overlast zullen veroorzaken. Alleen op locatie Kraaienbos wordt aan al deze criteria voldaan. 

 

Inzagetermijn

Op dit moment is de inzagetermijn van 6 weken gestart. U kunt via www.overheid.nl het besluit van de Provincie Gelderland inzien. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. 

 

Vragen?

Op www.oude-ijsselstreek.nl/verjagenroeken vindt u meer informatie. Hier kunt u ook het contactformulier invullen wanneer u nog vragen heeft. Wij nemen dan contact met u op.

 


Algemene informatie (Bron: SGL juni 2020)

 

Bewoners in de buurt van een kolonie roeken kunnen veel overlast ervaren. Deze overlast die ervaren word kan bestaan uit geluidsoverlast en/of last van uitwerpselen

 

De Roek is een beschermde vogel. De gemeente heeft een zgn. roekenbeschermingsplan laten opstellen.

 

Download hier het bestand. Bestand is ook vrij via internet te downloaden. https://edepot.wur.nl/353465

 

 

Ongeveer vanaf 1985 hebben de wildbeheereenheden van de WBE Wisch en Gendringen Bergh de aantallen roekenkolonies en de nestaantallen in de gemeente geteld en op papier gezet.

 

De grootste overlast bleek bij de Schuylenburg in Silvolde en het Kernspark in Gendringen en Oversluis in Ulft.

Bij de tellingen in 2015\2016 werden er b.v. in het Kernspark 248 nesten geteld.

 

De gemeente wilde proberen om deze kolonies te verplaatsen en heeft bij het ministerie een ontheffing aangevraagd om op genoemde plaatsen de roeken te verjagen.

 

Deze ontheffing is voor de tijd van 5 jaren verleend en eindigt december 2020. De gemeente heeft de genoemde wildbeheereenheden verzocht om met vrijwilligers deze taak op zich te nemen.

 

Dit gebeurt ook de afgelopen 5 jaren.

 

Momenteel is de bevoegdheid om een ontheffing te verlenen overgegaan naar de provincie.

De gemeente is momenteel bezig om een vervolg ontheffing aan te vragen (en heeft hiertoe een bureau ingeschakeld).

 

Periodiek vindt er overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de gemeente en de vrijwilligers van de WBE’s.


Verstoren van roeken in Kraaienbos, Kernspark en Oversluis (bron: gemeentenieuws 7 februari 2020 2020)

 

In 2015 heeft de gemeente Oude IJsselstreek toestemming gekregen om de roeken te verjagen in het Kraaienbos in Silvolde, het Kernspark in Gendringen en op Oversluis in Ulft. De reden was dat direct aanwonenden overmatige overlast ondervinden van de roeken. De verkregen ontheffingen gelden voor een periode van vijf jaar.

 

Ook dit broedseizoen gaan we op bovengenoemde locaties roeken verjagen. Afhankelijk van het weer beginnen we rond half februari met het verwijderen van de bestaande nesten op de drie locaties. In de periode daarna (tot eind mei) gaat de wildbeheereenheid regelmatig de roeken verjagen met een alarmpistool of een sterke lamp. Meestal werkt een combinatie van beide het best. Voordeel van de lamp is er minder geluidsoverlast is. 

 

Voorlopig geen nieuwe ontheffing

 

Het college heeft besloten voorlopig geen nieuwe ontheffingen aan te vragen om roeken te verjagen. Dit omdat het verstoren van de vogels op de ene plaats, vaak leidt tot overlast op een andere plaats. Daarnaast worden grotere kolonies vaak verspreid over meerdere kleinere kolonies. 

 

Laat geen voedselresten en hondenpoep achter

 

Roeken eten voornamelijk insecten maar smullen ook van allerlei etensresten. Brood dat voor de vogels is gestrooid of restanten van een frietje gaan er prima in. En ook uit hondenpoep weten de vogels een maaltijd te halen. Dat is gelijk de reden dat ze graag in de bebouwde kom zitten, er is daar immers genoeg eten te vinden. U kunt zelf de overlast helpen verminderen door voedsel houdend afval onbereikbaar te houden voor de roeken. 

 

Informatie

 

Mocht het verjagen van de roeken vragen oproepen of overlast geven, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Dat kan via de meldingenkaart op onze website of via ons algemene telefoonnummer (0315) 292 292.