Bijzonder in Gendringen

Protestantse Kerk

De NH Kerk te Gendringen is een van de oudste overgebleven gebouwen in het dorp. Al omstreeks 800/900 n.Chr. heeft op deze plek een kapel gestaan. Omstreeks 1200 werd begonnen met de bouw van een kerk van tufsteen en in latere jaren werd het bovenste gedeelte van het muurwerk  vervangen door baksteen. De destijds RK kerk was veel groter, ongeveer 12 meter langer, dan de huidige kerk en bezat ook een uitbouw. Dit is nog goed te zien omdat de toren in verhouding tot de rest feitelijk ook veel te fors is.

Met de reformatie werd de kerk ontdaan van al haar versierselen en het werd toen een NH Kerk. Tijdens de brand van 1830 werd een groot gedeelte van de kerk verwoest. Omdat men geen geld had voor een volledige restauratie is toen de kerk belangrijk ingekort. In de huidige achtergevel is dit in het mestelwerk nog terug te zien. De kerk werd gepleisterd om een eenheid in uiterlijk te verkrijgen. De vroegere ingang onder de toren is thans niet meer te gebruiken maar wel is nog te zien dat de huidige kerk op de restanten van de voormalige kerk is gebouwd.

Bij opgravingen in 1955 zijn de fundamenten van verschillende grafkelders blootgelegd. Enige hiervan stammen uit de Karolingische tijd en hierin zijn omstreeks 1700 ook de lichamen van Graaf Willem van den Bergh, zijn vrouw Maria van Nassau en enkele van hun kinderen bijgezet. Ook deze grafkelders zijn tijdens de brand van 1830 verloren gegaan. In de kerk bevindt zich nog het orgel dat omstreeks 1840 is gebouwd door de firma Nolting. De kerk en het orgel worden momenteel gerestaureerd.

Ooit heeft tegenover de kerk een klokkengieterij gestaan. In de zeventiende eeuw goot hier de familie Voigt ( oorspronkelijk komende uit Keulen ) maar toen wonende in Isselburg klokken voor veel kerken in de wijde omgeving tot in Aalten en Winterswijk. In de het klokkentorentje van Huis Landfort en de NH Kerk te Megchelen zijn nog  klokken uit die tijd aanwezig.

Schrijversbuurt en Kernpark

In de Schrijversbuurt is na de renovatie in 2010 een z.g. kunstroute uitgezet. Op bankjes, stoeptegels, onder balkons en afscheidingen zijn teksten aangebracht, die verwijzen naar een gedicht van dichter Staring, het gedicht ‘Waterloop ‘ Van vele schrijvers zijn de namen gebruikt voor de straten in de buurt . Zo is er een Staringstraat,  Vondelstraat,  Jacob Catsstraat,  Guido Gezellestraat, Huygensstraat,  Jan Ligthartstraat,  PC Hooftstraat,  van Lennepstraat en  Brederostraat.

Direct aansluitend aan de wijk treft men het Kernspark. Dit park is een echt recreatiepark met speeltoestellen voor kinderen maar ook trimtoestellen voor buiten.  Sinds de renovatie van de Schrijverswijk loost men het hemelwater – via een gescheiden ecosysteem – in zo genoemde wadi’s om het water langer vast te houden.

Kruiswegstatie

Bijzonder is ook de kruiswegstatie rond de RK begraafplaats. Al meer dan 100 jaar oud.  Alleen in Limburg is er ook een dergelijke statie in Nederland te bewonderen.  In 2010 is de statie weer volledig gerestaureerd en voor het publiek te bezichtigen.

Openbare begraafplaats Wiekenseweg

De begraafplaats aan de Wiekenseweg is al tientallen jaren niet meer al begraafplaats in gebruik. Door slecht onderhoud dreigden vele graven verloren te gaan en het park verwilderde. De monumentencommissie van de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen heeft inmiddels de begraafplaats weer opgeknapt en de graven waar nodig weer hersteld. Ook zijn de graven in een register opgenomen en gerubriceerd.

Bij de Gemeente Oude IJsselstreek is inmiddels het plan opgevat om de begraafplaats weer opnieuw als openbare begraafplaats in te richten.

Leusinkhuis

Het Leusinkhuis , aansluitend aan het pand Oldheid, was ooit het huis van de familie Leusink. Na het overlijden van de laatste bewoner is het huis ondergebracht in een Stichting en is het een tehuis voor gepensioneerde douane- en andere beambten geworden. Tegenwoordig kan iedereen een kamer huren.

Oldheid

Een van de oudste panden van Gendringen direct bij de ingang van het dorp aan de Grotestraat. Vroeger was het een stadsboerderij maar sinds jaren wordt het pand gebuikt als verkoopruimte voor antiek en curiosa. Het pand is nagenoeg nog in oorspronkelijke staat.

Hotel Het Posthuis

Een al eeuwenoud pand dat vele functies kende; naast hotel en café was het ook de plek waar de postkoetsen stopten en waar de postkoets naar Zutphen en Deventer vertrok. Aan de overkant van de straat ( waar tegenwoordig de Rabobank is gevestigd ) bevond zich in die tijd Café Knaven ( later van Uhm ) en naast het café was de paardenstalling voor de paarden van de postkoets.  In latere jaren  ( vanaf ongeveer 1890 ) stopte hier ook de tram die de verbinding vormde tussen Terborg en – over de grens -  Anholt/Isselburg.  Later werd er aan de Rijksweg ( thans Anholtseweg ) een echt tramstation gebouwd. Het huidige hotel werd eind  twintigste eeuw verbonden met het naastgelegen oude Postkantoor. In dit pand werden nieuwe kegelbanen aangelegd. Helaas is het hotel al jaren gesloten en het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn zal veranderen.

Krupp

Wat velen niet weten is dat de familie Krupp, die in 1818 in Essen de wereldberoemde ijzerindustrie stichtte, oorspronkelijk uit Gendringen afkomstig is. In documenten uit 1485 is al sprake van een familie Krup later ook wel Crop. Omstreeks 1676 was er op het Hof van Wieken nog een Jonkheer Hendrik Crop. Na zijn vertrek is er niets meer van de familie in Gendringen terug te vinden.

Oude IJssel

De Oude IJssel is tegenwoordig een zijrivier van de IJssel. De Oude IJssel begint in Duitsland en heet daar dan nog Issel; zodra deze bij Gendringen Nederland binnenkomt verandert de naam in Oude IJssel. Net buiten Gendringen stroomt ook de  A Strang in de Oude IJssel.

Vroeger was de Oude IJssel ook een zijrivier van de Rijn. De rivier lag toen meer zuidwestelijk . Bij hoog water in de Rijn overstroomde dan een lager gebied – thans natuurgebied de Landen tussen Rees en Megchelen -  tussen de Rijn en de Oude IJssel en voerde de Oude IJssel ook water af vanuit de Rijn. In die tijd heette de rivier ook wel Salle .In de periode van hoog water werd er ook vracht naar Kleef ( Kleve ) vervoerd.

Tegenwoordig is de Oude IJssel nog slechts gedeeltelijk bevaarbaar. Bij Engbergen ligt een opstapplaats voor kanoërs en vanaf de DruCultuurfabriek in Ulft is de rivier bevaarbaar voor grotere schepen.

Voor Gendringen en Omstreken is de Oude IJssel belangrijk in verband met zijn recreatiemogelijkheden.

Schoorsteen van Hameland

In Wieken was sinds 1900 een coöperatieve zuivelfabriek gevestigd waar de boeren uit de omgeving  de melk aan leverden. Door fusies is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw is de fabriek gesloten en vestigde zich er een houtindustrie in de gebouwen.

Bij de fabriek stond nog de oorspronkelijke fabrieksschoorsteen en dat was de laatste uit de hele Gemeente Gendringen. Alleen al in Ulft bij de ijzergieterijen stonden ooit elf fabrieksschoorstenen. Allemaal zijn ze in de loop van de jaren geslecht.  Doordat de schoorsteen in Wieken als zodanig niet meer werd gebruikt verviel deze steeds meer en dreigde in te storten.

Op initiatief van de heer Jansen,directeur/eigenaar van de houtfabriek, en in samenwerking met de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen is in 2009 een restauratie uitgevoerd waardoor de schoorsteen is behouden. Bij de schoorsteen is een parkje ingericht met een rustplek voor fietsers en wandelaars.

Op deze site hebben we ruimte gemaakt voor de lokale seniorenbond, voor de gebiedsmakelaar, Hulp Online Oost, het lokale Rode Kruis en voor de fotogroep Gendringen.

De inhoud van deze pagina's wordt regelmatig aangepast.